Basisscholing inclusief sporten en bewegen voor buurtsportcoaches in ontwikkeling

28 juni 2022

In opdracht van de Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) gaan SSNB en de Gelderse Sport Federatie (GSF) aan de slag met het ontwikkelen van een scholing ‘inclusief sporten en bewegen’. Deze basisscholing zal bestaan uit een dagdeel. Sport en bewegen kan een uitstekend middel zijn om inclusie, diversiteit en verdraagzaamheid een boost te geven.

Sport en bewegen haalt mensen uit hun isolement en verbindt groepen. Het bevordert integratie, zingeving en een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Het thema Inclusief sporten en bewegen krijgt, nadat het ook is opgenomen in de landelijke-, provinciale- en lokale sportakkoorden steeds meer aandacht. Om de ambitie te realiseren dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving zijn bewustwording creëren en kennisvergroting belangrijk, zodat inclusief sporten en bewegen vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Daarvoor is ook bij buurtsportcoaches (BSC) een omslag in het denken en doen over sporten en bewegen nodig en tevens een bewuste (duurzame) reflectie op de eigen grondhouding en manier van (samen)werken.

Om BSC tools aan te reiken om mee te werken aan een inclusieve sportomgeving bevat deze scholing verschillende onderdelen. Zo gaan de deelnemers bewust nadenken en in gesprek over inclusie en diversiteit in de sport. Ze erkennen dat ze zichzelf te allen tijden meenemen in hun werkzaamheden en in de samenwerking met professionals en de doelgroep(en). Daarnaast hebben de deelnemers inzicht gekregen in de doelgroepen en thematieken binnen het thema Inclusief Sporten en Bewegen. Ze weten het thema te duiden, te kunnen plaatsten i.r.t. Aangepast sporten, en kunnen dit uitleggen aan iemand anders zoals aan hun collega’s, (potentiële) opdrachtgevers en samenwerkingspartners (b.v. sport- en beweegaanbieders). De opgedane kennis en reflectie kan vervolgens vertaald worden naar de lokale situatie zowel in het werken met de inwoners als met (nieuwe) relevante samenwerkingspartners.

De verwachting is dat de scholing in het najaar voor het eerst wordt aangeboden in twee pilotregio’s, om deze vervolgens bij te schaven en te ontsluiten via de vijf regionale academies.

Onze hoofddoelen voor de scholing zijn als volgt;

  • De deelnemers zijn zich bewust van het complexe en brede thema;
  • De deelnemers kunnen uitleggen wat inclusie in de sport voor hen betekend;
  • De deelnemers kennen de begrippen en relatie tussen inclusie, diversiteit, discriminatie, veiligheid, gastvrijheid, uitsluiting, tolereren, accepteren en omarmen.
  • De deelnemers zijn geïnspireerd door goede voorbeelden en sleutelfactoren/onderzoeksresultaten van inclusie in de sport;
  • De deelnemers hebben een zelf ingebrachte casus kunnen bespreken;
  • De deelnemers hebben inzicht gekregen in het belang van domein overstijgend samenwerken en de voordelen/noodzaak hiervan i.r.t. sport en bewegen.

Voor de invulling van de basisscholing, maken wij graag gebruik van bestaande kennis en expertise over dit brede thema. Ook zou het wenselijk zijn dat, naast deze basisscholing Inclusief sporten en bewegen, de al bestaande (verdiepende) scholingen inzichtelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld per thema of doelgroep. Als er ideeën zijn wie deze rol zou kunnen vervullen en welk platform/partij hiervoor het meest geschikt is horen wij dit graag.

Contact
Rosa Holtslag-Roelvink
Mail: rosa.holtslag.roelvink@geldersesportfederatie.nl
Telefoon: 06 - 20829336

Delen